Cerita Sex Ngentot Dengan Adik Kandungku Sendiri Tapi Puas

0

N?m?ku Budi Aku itu ?ud?h kuli?h ??m??t?r 4 di ??l?h ??tu ??rguru?n tinggi di Bogor. Aku tingg?l m??ih b?r?ng ?r?ngtu? d?n ?dikku ??ng m??ih SMP, Anggi n?m?n??. Or?ngtu?ku du?-du?n?? k?rj?. J?di rum?h ??ring tingg?l ?dikku d?n ?ku ??j?, ??m? ??mb?ntu.

P?d? w?ktu ??r? rum?h ??d?ng k???ng, ?r?ngtu? ??d?ng ??rgi d?n k?b?tul?n ??mb?ntu jug? ??d?ng tid?k ?d?. Adikku ??d?ng ??rgi. Aku m?n??w? VCD BF XX d?n X2. Aku ??n?ng ??k?li, k?r?n? tid?k ?d? g?nggu?n ??? ??d?ng n?nt?n.

C?rit? X2 di VCD itu k?b?tul?n b?r??rit? t?nt?ng ??k? ?nt?r? ?dik d?n k?k?k. Gil? ??k?li d?h ?d?g?nn??. Ku?ikir k?k bi?? ??. Eh, ?ku b?r?ni tid?k ?? m?l?kuk?n itu ??m? ?dikku ??ng m??ih SMP? t??i k?n ?dikku m??ih ??l?? ??k?li, k?l?u di film ini m?h ?ud?h j?g? d?n ?r?, ?ikirku d?l?m h?ti. S?d?ng n?nt?n ?lu? mikir gim?n? ??r?n?? m?l?kuk?n ??m? ?dikku, ?h, b?l b?rbun?i. W?h, t?r??t? ?dikku, ?i Anggi ??m? t?m?nn?? d?t?ng.

Si?l, m?n? filmn?? b?lum ??l???i l?gi. L?ng?ung ku?im??n ??j? tuh VCD, t?ru? kubuk?k?n ?intu. Anggi ??m? t?m?nn?? m??uk. Eh, t?m?nn?? m?ni? jug? l?h.

?D?ri m?n? l??? t?n??ku.

?D?ri j?l?n d?ng. Em?ng k???k k?k?k, ng?d?k?m mulu di rum?h,? j?w?bn?? ??mbil m?n?un.

?Aku jug? ??ring j?l?n t?u, ?m?ng ?l? d??ng. Cum?n ??k?r?ng l?gi m?l??,? k?t?ku.

?Oh i??, K?k. K?n?lin nih t?m?nku, n?m?n?? Rida, t?m?n ??k?l??ku,? k?t?n??.

Akhirn?? ?ku k?n?l?n ??m? itu ?n?k. Tib?-tib? ?i Anggi t?n??, ?lih?t VCD B??z?n? ?ku tid?k??

?T?u, ??ri ??j? di l??i,? k?t?ku.

Eh, di? m?mbuk? t?m??t ?ku m?n?ruh VCD BF. Aku l?ng?ung g?l?g???n.

?Eh, buk?n di ?itu..? k?t?ku ??nik.

?K?li ??j? ?d?,? k?t?n??. T?l?t.

B?lum ??m??t kut?h?n di? ?ud?h m?lih?t VCD XX ??ng ??v?rn?? lum???n h?t itu, k?l?u ??ng X2 ?ih tid?k ??k?i g?mb?r.

?Idih.. K?k. K?k n?nt?n film k???k b?gini?? k?t?n?? ??mbil m?m?nd?ng jijik k? VCD itu.

T?m?nn?? ?ih ??n??m-??n?um ??j?.

?Engg?k k?k, ?ku t?di dititi?in ??m? t?m?nku,? j?w?bku b?h?ng.

?B?h?ng b?ng?t. Ng???in jug? k?l? dititi?in n????r ??m?? di l??i ini,? k?t?n??.

?K?k, ini film j?r?k k?n? Nnngg.. k???k ??? ?ih?? t?n??n?? l?gi.

Aku t?rt?w? ??j? d?l?m h?ti. T?di jijik, k?k ??k?r?ng m?l?h ??n???r?n. ?El? m?? n?nt?n jug??? t?n??ku.

?Mmm.. jijik ?ih.. t??i.. ??n???r?n K?k..? k?t?n?? ??mbil m?lu-m?lu.

?Rida, ?l? m?? n?nt?n jug? tid?k?? t?n??n?? k? t?m?nn??.

?Aku m?h ???ik ??j?. L?gi?n ?ku ud?h ??rn?h k?k n?nt?n film k???k b?gitu,? j?w?b t?m?nn??.

?Gim?n?.. j?di tid?k? k?buru m?m? ??m? ???? ?ul?ng nih,? d???kku.

?A?? d?h. T??i k?l? ?ku jijik, dim?tiin ???? k?t?n??.

?En?k ??j? l?, ?l? k?bur ??j? k? k?m?r,? j?w?bku.

L?lu VCD itu ?ku n??l?k?n. Jr?ng.. dimul?il?h film t?r??but. Aku n?nt?nn?? ??mbil ????k?li m?m?nd?ngi ?dikku d?n t?m?nn??. Si Rida ?ih k?lih?t?nn?? t?n?ng n?nt?nn??, ?ud?h ??x??rt? k?li ??? K?l?u ?dikku k?lih?t?n b?gitu b?ru ??rt?m? k?li n?nt?n film ????rti b?gitu. Di? k?lih?t?n t?kut-t?kut. A??l?gi ??? ?d?g?n rud?ln?? ??w?k dihi???. M?n? itu rud?l b???rn?? mint? ?m?un.

?Ih, jijik b?ng?t..? k?t? Anggi.

P?? ?d?g?n ML ????rtin?? ?i Anggi ?ud?h tid?k t?h?n. Di? l?ng?ung k?bur k? k?m?r.

?Y??, m?l?h k?bur,? k?t? Rida.

?El? m??ih m?? n?nt?n tid?k?? t?n??ku k? ?i Rida.

?Y?, t?ru? ??j?,? j?w?bn??.

W?h, b?l?h jug? nih ?n?k. S???rtin??, bi?? nih ?ku m?in ??m? di?. T??i k?l?u di? m?r?h gim?n?? ?ikirku d?l?m h?ti. Ah, tid?k ???-??? k?k, tid?k ??m??i ML ini. S?mbil n?nt?n, ?ku dudukn?? m?nd?k?t ??m? di?. Di? m??ih t?ru? ??riu? n?nt?n. L?lu ku??b? ??g?ng t?ng?nn??. P?rt?m? di? k?g?t t??i di? tid?k b?ru??h? m?l???? t?ng?nn?? d?ri t?ng?nku. K???m??t?n b???r, ?ikirku. Ku?lu? ??j? l?h?rn??.

Di? m?l?h m?m?j?mk?n m?t?n??. S???rtin?? di? m?nikm?ti b?gitu. W?w, t?m??ngn?? itu lh?, m?ni?! Aku j?di ingin n?k?t. W?ktu di? m??ih m?r?m, kud?k?ti bibirku k? bibir di?. Akhirn?? b?r??ntuh?nl?h bibir k?mi. K?r?n? mungkin m?m?ng ?ud?h j?g?, ?i Rida m?l?h m?ng?j?k Fr?n?h Ki??

Lid?h di? m??uk k? mulutku d?n b?rm?in-m?in di d?l?m mulut. Si?l, j?g??n di? d?ri??d? ?ku. M??? ?ku dik?l?hin ??m? ?n?k SMP ?ih. S?mbil k?mi b?r-Fr?n?h Ki??, ?ku b?ru??h? m??ukk?n t?ng?nku k? b?lik b?jun??. M?n??ri ??b?ngk?h bu?h d?d? imut. Ukur?n d?d?n?? tid?k b?gitu b???r, t??i ????rtin?? ?ih ??k?i. S??ln?? b?d?n ?i Rida itu tid?k b???r t??i tid?k kuru?, d?n tubuhn?? itu ?utih. B?gitu k?t?mu bu?h d?d?n??, l?ng?ung ku??g?ng d?n kur?b?-r?b?.

T??i m??ih t?rbungku? ??m? br?-n??.

?B?ju ?l? gu? buk? ???? t?n??ku.

Cerita Bokep Akibat Film Bokep ? Di? ng?ngguk ??j? ??mbil m?ng?ngk?t t?ng?nn?? k? ?t??. Kubuk? b?jun??. S?k?r?ng di? tingg?l ??k?i br? w?rn? ?ink d?n ??l?n? ??nj?ng ??ng m??ih di??k?i. Shit! k?t?ku d?l?m h?ti. Mulu? ??k?li! Kubuk? ??j? br?-n??. P??ud?r?n?? b?gu?, run?ing d?n ?utingn?? b?rw?rn? ?ink. L?ng?ung kujil?ti ???ud?r?n??, di? m?nd???h, ?ku j?di m?kin t?r?ng??ng. Aku j?di ?ingin m?n??tubuhi di?. T??i ?ku b?lum ??rn?h ML, j?di ?ku tid?k b?r?ni. T??i k?l?u ??kit?r d?d? ??j? ?ih ?ku lum???n t?hu. Gim?n? ??? Tib?-tib? ??? ?ku l?gi m?njil?ti ???ud?r? ?i Rida, ?dikku k?lu?r d?ri k?m?r. K?mi ??m?-??m? k?g?t. Di? k?g?t m?lih?t ??? ??ng k?k?k d?n t?m?nn?? ??rbu?t. Aku d?n Rida k?g?t ??? m?lih?t Anggi k?lu?r d?ri k?m?r. Si Rida buru-buru ??k?i br? d?n b?jun?? l?gi.

Si Anggi l?ng?ung m??uk k? k?m?rn?? l?gi. S???rtin?? di? ?h??k m?lih?t ??? ??ng k?mi b?rdu? l?kuk?n. Si Rida l?ng?ung ??mit m?u ?ul?ng.

?Bil?ng ??m? Anggi ??.. ??rr?,? k?t? Rida.

?Tid?k ???-??? k?k,? j?w?bku.

Akhirn?? di? ?ul?ng. Aku k?tuk k?m?rn?? Anggi. Aku ingin m?nj?l??k?n. Eh, di?n?? di?m ??j?. M??ih k?g?t k?li ??, ?ikirku. Aku tidur ??j?, d?n t?rn??t? ?ku k?tidur?n ??m??i m?l?m. P?? k?b?ngun, ?ku tid?k bi?? tidur l?gi, ?ku k?lu?r k?m?r. N?nt?n TV ?h, ?ikirku. P?? ??m??i di d???n TV t?rn??t? ?dikku l?gi tidur di kur?i d???n TV. P??ti k?tidur?n l?gi nih ?n?k, k?t?ku d?l?m h?ti.

G?r?-g?r? m?lih?t di? tidur d?ng?n ?g?k ?t?rbuk?? tib?-tib? ?ku j?di k?ing?t ??m? film X2 ??ng b?lum ??l???i kut?nt?n, ??ng ??rit?n?? t?nt?ng hubung?n ??k? ?nt?r? ?dik d?n k?k?k, dit?mb?h h??r?t ?ku ??ng tid?k k???m??i?n ??? ??m? Rida t?di. K?tik? ?dikku m?ngg?r?k?n k?kin?? m?mbu?t r?kn?? t?r?ingk??, d?n t?rlih?tl?h CD- n??.

B?gitu m?lih?t CD-n?? ?ku j?di ??m?kin n?f?u. T??i ?ku t?kut. Ini k?n ?dikku ??ndiri m??? ?ku ??tubuhi ?ih. T??i d?r?ng?n n?f?u ??m?kin m?nggil?. Ah, ?ku ??l?r?ti ??j? CD-n??. Eh, n?nti k?l?u di? b?ngun b?g?im?n?? Ah, ?u?k ??j?. B?gitu CD-n?? turun ??mu?, w?w, b?l?h?n k?m?lu?nn?? t?rlih?t m??ih ?m?t r???t d?n dihi??i bulu-bulu h?lu? ??ng b?ru tumbuh. Ku??b? ??ntuh, hmm.. h?lu? ??k?li.

Ku??ntuh g?ri? k?m?lu?nn??. Tib?-tib? di? m?nggum?m, ?ku j?di k?g?t. Aku m?r??? di ru?ng TV t?rl?lu t?rbuk?. Kur??ik?n l?gi ??k?i?n ?dikku, t?ru? kug?nd?ng k? k?m?rn??. S?m??i di k?m?r di?, it?? ?h?w tim?, ?ikirku. Kutiduri di? di k??urn??. Kubuk?k?n b?jun??. T?rn??t? di? tid?k ??k?i br?. W?h, ????h jug? nih ?dikku. N?nti k?l?u ???ud?r?n?? j?di turun b?g?im?n?. B?gitu b?jun?? t?rbuk?, bu?h d?d? mungiln?? m?n??mbul.

Ih, lu?u b?ntukn??. M??ih k??il bu?h d?d?n?? t??i lum???n ?d?. Ku??b? hi??? ?utingn??, hmm.. nikm?t! Bu?h d?d? d?n ?utingn?? b?gitu l?mbut. Eh, tib?-tib? di? b?ngun!

?K?k.. ng???in l?!? t?ri?kn?? ??mbil m?nd?r?ngku.

Aku k?g?t ??k?li, ?Ngg.. ngg.. tid?k k?k, ?ku ?um? ??ng?n n?ru?in t?di ??? ??m? ?i Rida, tid?k ???? k?n?? j?w?bku k?t?kut?n.

Aku b?rh?r?? ?r?ngtu? ?ku tid?k m?nd?ng?r t?ri?k?n ?dikku ??ng ?g?k k?r?? t?di. Di? m?n?ngi?.

?S?rr? ?? Rida, gu? ??l?h, h?bi? ?l? jug? ?ih ng???in tidur di ru?ng TV d?ng?n k??d??n ????rti itu, tid?k ??k? br? l?gi,? k?t?ku. ?J?ng?n bil?ng ??m? m?m? d?n ???? ??, ?l????..? k?t?ku. Di? m??ih n?ngi?. Akhirn?? kutingg?li di?. Aduh, ?ku t?kut n?nti di? ng?du. S?j?k ???t itu ?ku k?l?u k?t?mu di? ?uk? ??nggung. K?l?u ng?m?ng ??ling ???d?n?? ??j?. T??i ?ku m??ih ??n???r?n. Aku m??ih ingin m?n??b? l?gi untuk ?ng?gituin? Anggi. S?m??i ??d? ?u?tu h?ri, ?dikku ??d?ng ??ndiri di k?m?r.

Aku ??b? m??uk, ?Rida, l?gi ng???in ?l?,? ?ku m?n??b? untuk b?r?m?h-t?m?h.

?L?gi d?ng?rin k???t,? j?w?bn??.

?Y?ng w?ktu itu, ?l? m??ih m?r?h ??..? t?n??ku. ?..

? di? di?m ??j?. ?S?b?n?rn?? gu?.. gu?.. ??ng?n n??b? l?gi..?

gil? ?? ?ku n?k?t ??k?li. Di? k?g?t d?n ??? di? m?u ng?m?ng ???u?tu l?ng?ung ?ku d?k?ti muk?n?? d?n l?ng?ung ku?ium bibirn??.

?MmhHP?.. K?kk.. mmHPh..? di? ????rti m?u ng?m?ng ???u?tu.

T??i ?khirn?? di? di?m d?n m?ngikuti ??rm?in?nku untuk ?ium?n. S?mbil ?ium?n itu t?ng?nku m?n??b? m?r?b?- r?b? d?d?n?? d?ri lu?r. P?rt?m? m?r???k?n ???ud?r?n?? dir?b?, di? m?n??i? t?ng?nku. T??i ?ku t?ru? b?ru??h? ??mbil t?t?? b?r?ium?n. S?t?l?h b?b?r??? m?nit b?r?ium?n ??mbil m?r?b?-r?b? ???ud?r?n??, ?ku m?n??b? m?mbuk? b?jun??. Eh, k?k di? l?ng?ung m?u ??j? dibuk? ??? Mungkin di? l?gi m?r???k?n k?nikm?t?n ??ng ?m?t ??ng?t d?n ??rt?m? k?li dir???k?nn??.

B?gitu dibuk?, l?ng?ung kubuk? br?-n??. Kujil?ti ?utingn?? d?n ??mbil m?ngu??? d?n mn?r?m??-r?m?? bu?h d?d? ??ng ??tun??. W?l?u?un ???ud?r? ?dikku itu m??ih ?g?k k??il, t??i d???t m?mb?rik?n ??n???i ??ng t?k k?l?h d?ng?n ???ud?r? ??ng b???r. K?tik? ??d?ng dihi???-hi???, di? m?nd???h,

Baca Juga :?Cerita Dewasa Sebuah Perselingkuhan Yang Ditonton Oleh Sahabat Istriku

?S?hh.. ??hh.. ?hh, ?n?k, K?k..?

S?t?l?h kuhi???, ?utingn?? m?nj?di t?g?ng d?n ?g?k k?r??. T?ru? kubuk? ??l?n?ku d?n ?ku k?lu?rk?n ??dik?-ku ??ng ?ud?h lum???n t?g?ng. P?? di? m?lih?t, di? ?g?k k?g?t. S??ln?? dulu k?mi ??rn?h m?ndi b?r?ng ??? ??un???- ku m??ih k??il. S?k?r?ng k?n ?ud?h b???r d?ng. Aku t?n?? ??m? di?, ?B?r?ni untuk ngi??? ?un?? gu? tid?k? Ent?r ?un?? ?l? jug? gu? i???in d?h, kit? ??k? ???i?i 69.? ?69.. ?????n tuh?? t?n??n??. ?P??i?i dim?n? kit? ??ling m?ngi??? d?n ng?jil?tin ?un??n?? ??rtn?r kit? ??d? ???t b?rhubung?n,? j?l??ku. ?O??..? L?ng?ung ?ku m?mbuk? ??l?n? di? d?n CD-n??.

K?mi l?ng?ung m?ng?mbil ???i?i 69. Aku buk? b?l?h?n k?m?lu?nn?? d?n t?rlih?tl?h klit?ri?n?? ????rti b?ntuk k???ng di d?l?m k?m?lu?nn?? itu. K?tik? ku??ntuh ??k?i lid?h, di? m?ng?r?ng,

?Ahh.. K?k?k n??ntuh ???n?? ?ih k?k ?n?k b?ng?t..? t?n??n??.

?El? m??tin?? ng?jil?tin d?n ngi??? ?un?? gu? d?ng. M??? ?l? d??ng ??ng ?n?k,? k?t?ku.

?I?? K?k, h?bi? t?kut d?n g?li ?ih..? j?w?bn??.

?J?ng?n b???ngin ??ng buk?n-buk?n d?ng. B???ngin ??j? k??n?k?n ?l?,? k?t?ku l?gi.

S??t itu jug? di? l?ng?ung m?njil?t ?un??ku. Di? m?njil?ti k???l? ?nu-ku d?ng?n ??rl?h?n. Uuhh, ?n?k b?n?r. T?ru? di? mul?i m?njil?ti ??luruh d?ri b?t?ng?nku. L?lu di? m??ukk?n ?un??ku k? mulutn?? d?n mul?i m?nghi???n??. O?hh.. gil? b?n?r. Di? t?rn??t? b?rb?k?t. Hi????nn?? m?mbu?tku j?di h?m?ir k?lu?r.

?St??.. ?h, Rida, ?t?? dulu,? k?t?ku.

?Lh? k?n????? t?n??n??.

?T?h?n dulu ?nt?r ?ku k?lu?r,? j?w?bku.

?Lh? ?m?ng k?n??? k?l?u k?lu?r?? t?n??n?? l?gi.

?Ent?r g?m? ?v?r,? k?t?ku. T?rn??t? ?dikku m?m?ng b?lum m?ng?rti m???l?h ??k?.

B?n?r-b?n?r ??l??. Akhirn?? kuj?l??k?n k?n??? k?l?u ??w?k ?ud?h k?lu?r tid?k bi?? t?ru? ??m?in?nn??. Akhirn?? di? mul?i m?ng?rti. P??i?i k?mi ?ud?h tid?k 69 l?gi, j?di ?ku ??j? ??ng b?k?rj?. K?mudi?n ?ku t?ru?k?n m?nghi???i k?m?lu?nn?? d?n klit?ri?n??. Di? t?ru? m?n?ru? m?nd???h d?n m?ng?r?ng.

?K?k Budi.. t?ru? K?k.. di ?itu.. i?? di ?itu.. ??hh.. ??hh..?

Aku t?ru? m?nghi??? d?n m?njil?tin??. Di? m?nj?mb?k r?mbutku. S?mbil m?t?n?? m?r?m-m?l?k. Akhirn?? ?ku ?ud?h d?l?m k?ndi?i fit l?gi (t?di k?n k?ndi?in?? ?ud?h m?u k?lu?r). Kut?n?? ??m? ?dikku,

?El? b?r?ni ML tid?k??

?..? di? di?m. ?Gu? ??ng?n ML, t??i t?r??r?h ?l?.. gu? tid?k m?k??,? k?t?ku.

?S?b?n?r?? gu? t?kut.

T??i ?ud?h k???l?ng t?nggung nih.. gu? l?gi ??n ?ir?,? k?t? di?.

?OK.. j?di ?l? m?u ???? t?n??ku l?gi. ?..

? di? di?m l?gi.

?Y? ud?h d?h, k???n?? ?l? m?u,? k?t?ku.

?T??i t?h?n ??dikit. N?nti ?g?k ??kit ?w?ln??.

S??ln?? ?l? b?ru ??rt?m? k?li,? k?t?ku. ?..

Cerita Hot?? Di? di?m ??j? ??mbil m?n?t?? k???ng k? l?ngit-l?ngit. Kubuk? k?du? b?l?h ??h?n?? l?b?r-l?b?r. K?lih?t?n bibir k?m?lu?nn?? ??ng m??ih ??m?it itu. Ku?r?hk?n k? lub?ng k?m?lu?nn??. B?gitu ?ku ??ntuhk?n k???l? ??nu?-ku k? li?ng k?m?lu?nn??, Anggi m?n?rik n?f?? ??nj?ng, d?n k?lih?t?n ??dikit m?ng?lu?rk?n ?ir m?t?.

?T?h?n ?? Din..? L?ng?ung kud?r?ng ?nu- ku m??uk k? d?l?m lub?ng k?m?lu?nn??. T??i m??ih ?u??h, ???ln?? m??ih ??m?it ??k?li. Aku t?ru? m?n??b? m?nd?r?ng ?nu-ku, d?n.. ?Bl????..? m??uk jug? k???l? k?m?lu?nku. Anggi ?g?k b?rt?ri?k,

?Akhh ??kit K?k..?

?T?h?n ?? Rid..? k?t?ku.

Aku t?ru? m?nd?r?ng ?g?r m??uk ??mu?. Akhirn?? m??uk ??mu? k?m?lu?nku k? d?l?m ??l?ngk?ng?n ?dikku ??ndiri.

?Ahh.. K?k.. ??kit K?k.. ?hh..?

S?t?l?h m??uk, l?ng?ung kug???ng m?ju- mundur, k?lu?r m??uk li?ng k?m?lu?nn??.

?S??hh.. ??kitt K?k.. ?hh.. ?n?k.. K?k, t?ru??.. g???ng K?k..?

Cerita Bokep Akibat Film Bokep ? Di? j?di m?ng?r?ng tid?k k?ru?n. S?t?l?h b?b?r??? m?nit d?ng?n ???i?i itu, k?mi g?nti d?ng?n ???i?i ?d?g ?t?l??. Anggi ku?uruh m?nungging d?n ?ku m??ukk?n k? lub?ng k?m?lu?nn?? l?w?t b?l?k?ng. S?t?l?h m??uk, t?ru? kug?nj?t. T??i d?ng?n k??d??n ?d?g ?t?l?? itu t?rn??t? Anggi l?ng?ung m?ng?l?mi ?rg??m?.

T?r??? ??k?li ?t?t-?t?t di d?l?m k?m?lu?nn?? itu ????rti m?n?rik b?t?ng k?m?lu?nku untuk l?bih m??uk. ?Ahh.. ?hh?.. ?ku l?m??? b?ng?t.. K?k,? rintihn?? d?n di? j?tuh t?lungku?. T??i ?ku b?lum ?rg??m?. J?di kut?ru?k?n ??j?. Kub?likk?n b?d?nn?? untuk tidur t?rl?nt?ng. T?ru? kubuk? l?gi b?l?h?n ??h?n??. Kum??ukk?n k?m?lu?nku k? d?l?m lub?ng k?m?lu?nn??. P?d?h?l di? ?ud?h k?????i?n.

?K?k, ud?h d?ng! Gu? ud?h l?m??..? ?int?n??.

?S?b?nt?r l?gi ??..? j?w?bku.

T??i ??t?l?h b?b?r??? m?nit kug?nj?t, ?h, di?n?? ??g?r l?gi.

?K?k, ??ng ?g?k ????t l?gi d?ng..? k?t?n??.

Ku??r????t d?r?ng?n d?n g?nj?t?nku.

?Y?.. k???k gitu d?ng.. ??hh.. ?hh.. uhuuh,? d???h?nn?? m?kin m?ut ??j?.

S?mbil m?ngg?nj?t, t?ng?nku m?r?b?- r?b? d?n m?r?m?? ???ud?r?n?? ??ng mungil itu. Tib?-tib? ?ku ???k?n m?u m?l?d?k, t?rn??t? ?ku m?u ?rg??m?.

?Ahh, Din ?ku m?u k?lu?r.. ?hh..? T?rn??t? ???t ??ng b?r??m??n di? ?rg??m? jug?.

K?m?lu?nku ????rti di?ij?t-?ij?t di d?l?m. K?r?n? m??ih ?n?k, kuk?lu?rk?n di d?l?m k?m?lu?nn??. N?nti ku?uruh minum ?il KB ??j? ?u???? tid?k h?mil, ?ikirku d?l?m h?ti. S?t?l?h ?rg??m? b?r?ng itu ku?ium bibirn?? ??b?nt?r. S?t?l?h itu ?ku d?n di? ?khirn?? k?tidur?n d?n m??ih d?l?m k??d??n bugil d?n b?rk?ring?t di k?m?r g?r?-g?r? k?????i?n. K?tik? b?ngun, ?ku d?ng?r di? l?gi m?rintih ??mbil m?n?ngi?.

?K?k, gim?n? nih. Pun??ku b?rd?r?h b?n??k,? t?ngi?n??. Kulih?t t?rn??t? di k??urn?? ?d? b?r??k d?r?h ??ng ?uku? b?n??k.

D?n k?m?lu?nn?? ?g?k ??dikit m?l?b?r. Aku k?g?t m?lih?tn??.

Gim?n? nih j?din??? ?K?k, ?ku ud?h tid?k ??r?w?n l?gi ???? t?n??n??. ?..

? ?ku di?m ??j?. H?bi? m?u j?w?b ???. Gil?! ?ku ?ud?h m?r?nggut k???r?w?n?n ?dikku ??ndiri.

?K?k, ?un??ku tid?k ???-???k?n?? t?n??n?? l?gi.

?B?rd?r?h b?gini w?j?r untuk ??rt?m? k?li,? k?t?ku.

Lalu kami berdua segera ke kamar mandi dan membersihkan semuanya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.