Cerita Sex Gairah Mama Mertuaku

0

P?rk?n?lk?n n?m?ku ?d?l?h Dani, ?ku b?ru?i? 26 t?hun, jujur w?j?hku t?m??n , t?k h?r?n k?l?u b?n??k w?nit? ??ng t?rgil? gil? ??d?ku. Aku b?k?rj? di ??ru??h??n swasta yang bergerak di bidang transportasi.

K?j?di?n ini b?r?w?l ??d? ???t ?ku hidu? b?rum?h t?ngg?, ?ud?h 2 t?hun l?bih ?ku hidu? b?rum?h t?ngg?, t??i b?lum jug? Dikaruni?i ???r?ng ?n?k. ?ku ?un?? ???r?ng i?t?ri ??ng ??ng?t ??ntik, ??ti?, ??b?r d?n ?ik??n?? d?w???, di? b?k?rj? ??b?g?i d?kt?r di??l?h ??tu rum?h ??kit n?g?ri di J?k?rt?.

Ti?? m?l?m jum?t ?ku ??l?lu m?l?kuk?n hubung?n ??x d?ng?n i?t?riku, b?hk?n buk?n h?n?? h?ri itu jug? t??i di h?ri ??nin itu ??ring kul?kuk?n d?ng?n i?t?riku. Aku ?un?? m?rtu? ??ng b?ik, ??rh?ti?n, d?n ????ng t?rh?d?? m?n?ntun??. M?rtu?ku ??ng ??r?m?u?n b?rumur 43 t?hun. T??i ??ng ?ku k?gumi d?ri di? ?d?l?h tubuhn?? m??ih ?ing??t, l?ng?ing, r?m?ing, ??k?i, d?n ???ud?r?n?? ??ng lum???n m?nt?k, kulitn?? ?un m??ih mulu? d?n ?utih b?r?ih, m?klum di? ind? ??r?n?i?.

S?d?ngk?n m?rtu?ku ??ng l?ki l?ki b?rumur 54 t?hun, di? j?r?ng dirum?h k?r?n? di? ?d?l?h ???r?ng Diplomat d?n ??k?r?ng di? ??d?ng b?rtug?? di Makao. Pul?ngn?? ?un 1 minggu sekali. K?d?ng jug? tid?k ?ul?ng ??l?m? ??tu bul?n.

K?j?di?n ini b?r?w?l ???t ?ku ??d?ng b?r?umbu d?ng?n i?t?riku Dikam?r, w?ktu itu ?ku lu?? m?ngun?i ?intun??. T?k ??ng?j? ibu m?rtu? ku l?w?t did???n k?m?r t?m??t ?ku b?r?umbu d?ng?n i?t?riku. Di? l?ng?ung t?r??ku m?lih?tku ??ng ??d?ng ???ik m?n?umbu i?t?riku.

L?ng?ung ?ku m?ngh?ntik?n ?umbu?nku d?n b?rh?nti, ??h.. m?m?? ?hmm..?hh?.?d? ????..m???? ? ????ku ??mbil b?rj?l?n m?nuju ?intu. ?m??f m?m? g?k t?hu k?l?u k?li?n l?gi itu??h?bi? ?intun?? t?di g?k Dikun?i ?ih?.!!! ? ??hut ibu m?rtu? ku.

S?j?k ibu m?rtu? ku m?lih?t k?j?di?n itu, ??r? m?m?nd?ng di? k? ?r?hku ?g?k b?rb?d?. B?hk?n ?ik??n?? ?un ?g?k b?rub?h t?rh?d??ku. Aku tid?k t?hu ??? ??ng m?nim?? ibu m?rtu? ku ??hingg? m?nj?di ????rti itu.

Su?tu h?ri ?ku di mint? ibu m?rtu? ku m?ng?nt?rk?n?? k? Makasar, k?r?n? di? ingin m?l???t ??ud?r?n?? ??ng m?ningg?l. Aku ?un b?r?ngk?t ??btu ??gi k?b?tul?n ??btu itu ?ku libur k?rj?. H?ri itu ?ku n?ik ????w?t tib? di b?nd?r? ?ukul 9 ??gi.

L?ng?ung ?ku d?n ibu m?rtu? ku m?nuju t?m??t k?di?m?n ??ud?r?n??. W?ktu t?ru? b?rl?lu, m?l?m?un tib?. Akhirn?? m?l?m itu ?ku m?ngin?? diH?t?l ??ng bi?? dibil?ng h?t?l b?rbint?ng di Makasar. Pukul 11 m?l?m ?ku t?rb?ngun ?l?h d?ring t?l???n diHP ku.

Aku m?lih?t n?m?r dir?h??i?k?n. Aku ??g?r? m?nj?w?b d?ring t?l???n itu.

?h?l? ini ?i??? ??h?m?l?m m?l?m b?gini k?k n?l??n? t?n??ku ??mbil m?mbuk? k?du? m?t?ku ??ng m??ih m?ng?ntuk.

?Dan?ini m?m??k?mu ud? tidur ??h?? Bi??? t?l?ngin m?m? g?k???

K???r m?m? ??ng b?ri?i ??k?i?n tid?k bi??? dibuk??. K?mu ????t?n k??ini ??h?.k?k?m?r m?m??? ??hut ibu m?rtu? ku dit?l???n.

??h?m?m?? i?? m?? ?ku ??g?r? k???n??

Aku ??g?r? b?rg?g?? m?nuju k?m?r ibu m?rtu?ku ??ng b?rd?m?ing?n d?ng?n k?m?rku. ?ku m?ng?tuk ?intu k?m?r ibu m?rtu? ku.

?i?? Dan? b?nt?r? t?k l?m? k?mudi?n ibu m?rtu?ku m?mbuk?k?n ?intu.

Di? m?ng?n?k?n k??? b?rw?rn? ?utih d?n r?k b?rw?rn? hit?m.

?m?? m?n? t?? k???r n?? k?t?n?? g?k bi??? dibuk?? ????ku ??mbil m??uk k?k?m?r ibu m?rtu? ku.

?itu l?h k???rn???.Dan did???n r?nj?ng itu l?h?. D?ri t?di m?m? ??b? buk? t??i tid?k bi???.? J?w?b ibu m?rtu? ku ??mbil m?nutu? ?intu k?m?r. S?t?l?h b?b?r??? m?nit ?ku ?khirn?? ?ku b?rh??il m?mbuk? k???rn?? ????r? ??k??.

T?rn??t? i?i k???r itu ?d?l?h BH d?n CD G-?tring n?? ibu m?rtu? ku. S??t m?lih?t h?l itu ?ku mul?i ng?r?? ?ikir?nku.

?t?rim? k??ih ??h..Dan?k?mu ud? n?l?ngin m?m???

??h i?? m? g?k ???? k?k? Aku ??j?n?k duduk di??f? k?m?r itu.

?k?n??? Dan?.k?mu ????k?.? T?n?? ibu m?rtu? ku ??mbil m?nd?k?ti ?ku ??ng duduk di??f?.

S?j?n?k ?ku m?m?nd?ng w?j?h ibu m?rtu? ku ??ng b?gitu ??ntik. K?mudi?n di? jug? m?m?nd?ngku. K?mi b?r??nd?ng ??nd?ng?n ??m??i ?ku m?n??b? m?ng??u? bibirn?? ??ng m?r?h. S??t ?ku m?ng??u? bibirn??, di? m?mb?l?? k??u??n bibirku, lid?hku d?n lid?hn?? ??ling b?rt?br?k?n. S??t k?du? t?ng?n ibu m?rtu? ku mul?i m?r?ih ?unggungku d?n mul?i m?m?luk tubuhku.

Aku m?l????k?n ?umbu?nku. ?k?n?????????ng?. K?n??? tid?k k?mu t?ru?k?n? ????? k?t? ibu m?rtu? ku ??mbil m?m?g?ngi w?j?hku.

?m??f?.m??f?.?t?? k?l?n??ng?n ?????.??k?li l?gi m??f?..?

?k?mu t?kut ??m? Maya ?.??? ? T?n?? m?m?ku ??mbil m?nd?k?ti tubuhku.

?m?m?? m??fin ???? m??.itu d??? m??.. l?gi?n ?ku g?k ??m??hhffzz? j?ri t?lunjuk ibu m?rtu? ku m?ngh?ntik?n u????nku itu.

??????tttt?. Ud? k?mu g?k u??h t?kut ??m? ????? ing?t Dan?di?ini kit? Cum? b?rdu?? b?rdu??. I?t?ri k?mu d?n ?u?mi m?m? t?k k?n ??rn?h t?hu k?j?di?n ini?..? ??hut ibu m?rtu? ku ??mbil m?n??b? m?n?ium ?i?iku.

?m?? m??fin ?ku m?? ???? m??.

Aku ??b?n?rn?? jug? ?ud?h tid?k t?h?n m?lih?t m?m??. M?l?m ini? l?ng?ung ?ium?n bibir ibu m?rtu? ku ??ng m?nd?r?t di?i?i ku l?njutk?n d?ng?n bibirku? ku?umbu ibu m?rtu? ku di?t?? ??f? itu. S?t?l?h b?b?r??? m?nit ibu m?rtu? ku mint? b?rh?nti.

??d? ??? m?..??? ? t?n??ku d?ng?n ??riu?

?j?ng?n di?ini dir?nj?ng ?j? ??h?. M?m? g?k n??m?n k?l? di?t?? ??f?? kun?i dulu ?intun?? Dan? ??hut ibu m?rtu?ku.

?l?ng?ung d?ng?n ??g?r? ?ku b?ngun d?ri ??f? d?n b?rj?l?n m?nuju ?intu untuk m?ngun?in??.

????????ng.. ?ini d?ng m?m? ud? tid?k ??b?r?? ??nggil?n ibu m?rtu? ku m?nj?.

kulih?t ibu m?rtu? ku duduk di?t?? r?nj?ng. L?ng?ung ?ku m?n????t ??luruh b?juku d?n kuh?n?? m?ng?n?k?n CD. L?ng?ung ?ku n?ik k??t?? r?nj?ng b???r d?n ?m?uk itu. S?g?r? kuj?m?h tubuh ibu m?rtu?ku d?ng?n ??ntuh?n l?mbut di??h?n??.

?????hhhhh?..? d???h ibu m?rtu? ku ??mbil m?m?j?mk?n m?t?.

L?ng?ung ?ku m?n?umbu bibirn?? ??ng m?r?h d?ng?n l?h??. S??nt?n l?ng?ung ibu m?rtu?ku m?mb?l??n?? d?ng?n li?r, b?hk?n l?bih li?r d?ri ??ng ?ku kir?. S?t?l?h b?b?r??? m?nit ?ku b?r?lih k? l?h?rn?? ??ng ?utih d?n mulu?.

??????hhhhh?..?ud?h l?m? m?m? ??ng?n m?r???k?n ini?..?khirn?? t?n?? dimint? k?mu m?ng?rti ??? b?b?n b?thin m?m? ??l?m? ini?.

?????hhhhh?..??????hhhhhh? d???h?n ibu m?rtu? ku ??m?kin m?nj?di j?di ????rti d???h?n di film film b?k??. S?t?l?h ??tu m?nit l?bih ?ku m?n?iumi l?h?rnn?? ?ku b?r?lih k? d?d?n?? ?r?m? w?ngi ditubuhn?? m?mbu?tku ??m?kin m?nj?di j?di.

Ku?iumi d?ng?n l?h?? d?n bring?? d?d?n?? ??mbil m?m?luk ?r?t tubuhn??. P?ni?ku ??m?kin k?r?? d?n ?m?t k?r?? ???k?n ?k?n CD ku t?k ku?t m?n?h?n ??ni?ku ??ng t?g?k b?rdiri. S?mbil m?n?iumi d?d?n?? ?ku m?n??b? m?l???? k??? ??ng di? ??k?i. Akhirn?? b?b?r??? m?nit k?mudi?n k???n?? t?rl????.

T?r??m??ng did???nku du? bu?h ???ud?r? m?nt?k d?n mulu? ??ng m??ih t?rbungku? ?l?h BH G-?tring hit?m. L?ng?ung ?ku m?n????r ???ud?r?n?? ??ng m??ih t?rbungku? BH G-String hit?m itu.

??????hhh?..????hhhh?.?????hhhh??buk? ?j??.buk? BH n?? ????ng ?? ? ??mbil t?ru? m?n?iumi k?du? ???ud?r?n?? ??ng m?nt?k. Ibu m?rtu? ku m?ng?luh k??n?k?n ??mbil m?m?j?mk?n m?t? d?n m?nd???h.

K?mudi?n ?ku m?n??b? m?r?ih k?n?ing BH n?? ??ng b?r?d? di?unggungn??. T?k l?m? k?mudi?n ?ku b?rh??il m?r?ih k?n?ing BH n?? ??ng b?r?d? di?unggungn??, d?n ?ku m?nj?tuhk?n BH n?? k? l?nt?i. Kulih?t ?utting ???ud?r?n?? ??ng ??kl?t t?rlih?t ??ng?t k?ntr??.

L?ng?ung ku l?h?? ?utting ???ud?r?n?? ??ng kiri d?ng?n mulutku. ???????hhhhhh??. ?????hhh ?? ?n?k b?g?t ??????????ng?. K?mu b?n?r ? b?n?r ?.t?hu? ??? ??ng m?m??. ?????hhhh?? ??ng m?m? ??ng?n? ??mbil m?nd???h d?n m?m?j?mk?n m?t? di? b?ru??h? m?ngu???k?n k?t? k?t? itu?

ku?iumi ??luruh ??rmuk??n k?du? ???ud?r?n??, kuhi??? b?rul?ng k?li, kuhi??? d?ng?n ku?t ??m??i hi????n mulutku t?rd?ng?r k?r?? ?????????kkk? kulih?t ibu m?rtu? ku m?ng?luh k??n?k?n.

????hhh?????hhhh?..?????hhhhh?.?n?k?..??k?li ????????ng !!!!? t?k h?n?? itu ?ku m?njil?ti ??luruh ??rmuk??n k?du? ???ud?r?n?? d?ng?n bring?? ??m??i ??m??i ??luruh k?du? ??rmuk??n ???ud?r?n?? b???h k?r?n? ?ir liurku. Ibu m?rtu? ku m?ng?luh k??n?k?n ??mbil m?m?j?mk?n m?t? d?n m?nd???h .

K?mudi?n ?ku b?r?lih k? ??rut d?n ?u??rn??, ku?iumi d?ng?n ??nuh g?ir?h ??mbil m?l????k?n r?k hit?m ??ng di? ??k?i. T?k l?m? k?mudi?n r?k hit?m itu t?rl???? d?ri tubuhn??. Kulih?t CD G-?tring ??ng b?rw?rn? hit?m itu ?g?k t?rlih?t b???h.

D?ng?n ???i?i duduk ibu m?rtu? ku m?l?r?tk?n CD ku ?buk? ?j??g?k u??h m?lu????????ng..tuh k?n ud?h b?ngun d?ri t?di? ibu m?rtu? ku l?ng?ung m?ng?lu? ?lu? ??ni?ku ??ng ?ud?h t?g?k b?rdiri ??mbil m?n??b? m?n?ium ??ni?ku. Di? m?nd?r?ng tubuhku d?n ?khirn?? ?ku t?rb?ring dir?nj?ng ?m?uk itu. L?mg?ung di? m?n?iumi ??n?iku d?ng?n g?n?? d?n bring??, li?r ??k?li ibu m?rtu?ku ???t itu.

Aku ??g?r? b?ngun d?ri r?nj?ng k?mudi?n ?ku m?nd?r?ng tubuh ibu m?rtu?ku d?n ?khirn?? k???l? ibu m?rtu?ku b?r?l?? b?nt?l ??ng ?m?uk d?n t?rb?ring di?t?? r?nj?ng. L?ng?ung ?ku m?n????t CD G-?tring ??ng di? ??k?i. W?w v?gin?n?? m??ih t?r?w?tt d?ng?n b?ik? m?r?h m?r?n? d?ng?n ditumbuhi bulu l?b?t. Kulih?t v?gin?n?? ?ud?h b???h, l?ng?ung ?ku m?n????r ??l?ngk?ng?n?? ??ng w?ngi d?n m?n?iumi ??luruh ??rmuk??n v?gin?n?? ??ng t?rn??t? jug? w?ngi.

??????hhh?.?.?????hhhh?? t?ru?? j?ng?n b?rh?nti? t?ru??. M?m? ??ng?n k?mu t?ru? ?iumin ?un?? m?m??. ?????hh ?.?????hhhh?? m?m? m?h?n j?ng?n b?rh?nti? b?rk?li k?li ??ir?n ???rm? k?lu?r d?ri v?gin? ibu m?rtu? ku. ???t?l?h b?b?r??? m?nit ?ku b?r?lih m?n?iumi l?h?r, d?d?, d?n k?du? ???ud?r?n?? ??ng m?nt?k ??mbil m?nindih tubuhn??. P?ni?ku ??ng t?g?k b?rdiri m?ngg???k g???k ??l?k?ng?nn??..

??????hhh ?? k?n??? ?.. k?n??? ???????ng?.. ?.?????hhhh?? k?n??? g?k k?mu m??ukin?. M?m? ud? g?k t?h?n? ?

?m??f m?? ?ku t?kut m?m? h?mil?.???ln?? ?ku t?kut tid?k bi??? m?n?h?n ?ir m?niku n?nti?..? ??hutku m?nj?w?b.

?Tid?k ????ng tid?k j?ng?n bu?t m?m? t?r?ik?? ????t m??ukin?. M?m? g?k ??duli h?mil ??? tid?k?.?

L?ng?ung ?ku m?n?n???k?n ??ni?ku k?v?gin?n?? ??ng b???h. ??l?? ?l?? ?l?? ?l??? ??ni?ku k?lu?r m??uk k?lu?r m??uk.

Aku b?rul?ng k?li m?ngg?nj?t tubuhku. Ibu m?rtu? ku m?ng?luh k??n?k?n ??mbil m?m?j?mk?n m?t? d?n m?nd???h

??????hhh?.?????hhhh ?b?b?r??? m?nit k?mudi?n ??ni?ku b?r??k?i ?inggul ????rti b?rg?t?r h?b?t ???t ?ir m?niku k?lu?r d?r?? m?nuju k?d?l?m v?gin?n?? ibu m?rtu? ku.

B?b?r??? m?nit k?mudi?n k?mi b?rg?nti ???i?i ??itu ibu m?rtu?ku duduk di?t?? ??ngku?nku ??mbil m?ng?lu? ?lu? r?mbutku d?n m?ngg?nj?t g?nj?t tubuhn??.

Aku?un m?n?iumi l?h?r, d?d? d?n ???ud?r?n?? d?ng?n li?r d?n bring??. Ibu m?rtu? ku m?ng?luh k??n?k?n ??mbil m?m?j?mk?n m?t? d?n m?nd???h?

??????hhh?????hhhh ?? ? T?k l?m? k?mudi?n kur???k?n ?ir m?niku k?lu?r b?r??m??n d?ng?n ?ir m?ni ibu m?rtu?ku. ?

?K?n??? g?k d?ri dulu ?ih k?mu m?l?kuk?n ini ??d? m?m??? ?????hhhh??

? ??mbil m?nd???h d?n m?m?j?mk?n m?t? di? b?rt?n?? k???d?ku.

????? tid?k t?hu m?? k?l?u ??b?n?rn?? m?m? ??ng?n b?ng?t b?r?int? d?ng?n ?????.? J?w?bku d?ng?n n?d? lirih. S?t?l?h b?b?r??? m?nit k?mi b?rg?nti ???i?i l?gi.

P??i?iku ??k?r?ng tubuhku b?rb?ring di?t?? r?nj?ng d?n ibu m?rtu?ku m?nindih tubuhku. Di? b?rk?li k?li m?ngg?nj?t g?nj?t tubun?? ??ndiri ??mbil m?nd???h d?n m?m?j?mk?n m?t?.

??????hh ?..?????hhhh?? ? w?ktu t?ru? b?rl?lu k?mi t?rtidur ??m??i ??gi dir?nj?ng b???r itu?

Sin?r m?t?h?ri m?n??r?t w?j?hku d?ri j?nd?l?. Kulih?t ibu m?rtu?ku ??d?ng duduk t?r??n?um di?t?? r?nj?ng ??mbil m?m?nd?ngku. ???? b?ngun ???????ng ud?h ??gi nih? ???? ibu m?rtu?ku ??mbil m?ng?ringk?n r?mbutn?? ??ng b???h

?m?m??ud? ??gi ??h?m??. M? ???? ??ng?n l?gi nih.. l?ng?ung ku ?iumi l?h?rn?? ??mbil m?m?lukn?? d?ri b?l?k?ng.

??it?? ?it?? j?ng?n j?ng?n j?ng?n g?k b?l?h g?k b?l?h?. K?m?rin ?j? ju?l m?h?l ??m? m?m??. S?k?r?ng k?mu ??ndiri ??ng mint?? ??hut m?m?ku ??mbil k?t?w? k??il.

?m?nding k?mu m?ndi dulu ??n? gi?. H?bi? itu kit? ??r???n dulu b?ru d?h kit? l?njutin l?gi r?nd? k?du?n???. Gim?n? ????ng t?w?r?n m?m?? M?u g?k? K?l? g?k m?u ??h k?mu g?k b?l?h n??ntuh m?m? l?gi? t?w?r ibu m?rtu?ku.

??? d?h ?? d?h? ?ku m?u? ??hutku d?ng?n k?t?w?.

H?bi? m?ndi d?n ??r???n ??gi, ?i?ng ??m??i ??r? ?ku m?l?kuk?nn?? l?gi Dik?m?r itu. M?l?mn?? ?ku d?n ibu m?rtu?ku j?l?n j?l?n k? ??nt?i Kut?. S?t?l?h ?ul?ng d?ri ??nt?i Kut?, m?l?m h?ri kir? kir? ?ukul 12 m?l?m ?ku m?l?kuk?n r?nd? k? 3 d?ng?n ibu m?rtu?ku.

W?ktu t?ru? b?rl?lu. S??ul?ng d?ri Makasar ????r? di?m di?m k?mi jug? ??ring m?l?kuk?n hubung?n ??x di H?t?l t?n?? ????ng?t?hu?n i?triku d?n ???? m?rtu?ku.

Leave A Reply

Your email address will not be published.